Efterværn

Vores tilbud kan fortrinsvis besættes af unge uden for den skolepligtige alder med tilknytning til Østerly, men kan derudover også benyttes af andre unge inden for vores målgruppe.

Efterværn og udslusningstilbud på Østerly

Østerlys Efterværn/udslusningstilbud er:

 1. Anbringelsen fortsætter som før iværksætning af efterværn på opholdsstedet.
 2. En udslusningsbolig i tæt forbindelse med Østerly uden døgndækning.
 3. Støtte i form af en kontaktperson som hjælper med hverdagens udfordringer i den unges hjem.

Målgruppe: 

Vores tilbud kan fortrinsvis besættes af unge uden for den skolepligtige alder med tilknytning til Østerly, men kan derudover også benyttes af andre unge inden for vores målgruppe.

Overordnet formål:

Det overordnede formål er at yde støtte/vejledning til den enkelte unge i dennes selvstændighedsproces, så han/hun bliver så selvhjulpne i egen bolig som muligt, og hvor især uddannelse og arbejde er vigtige elementer. Herunder sorterer det at træne helt basale praktiske og huslige opgaver, ved at den unge kan udvikle sig i et miljø, der funktionsmæssigt er tæt på dét at bo i egen bolig. Derudover at den unge på lang sigt bliver i stand til at tage vare på sig selv og får hjælp til at udvikle strategier. Der arbejdes også med at lære at indgå aktivt og konstruktivt i relationen med andre mennesker, da det skønnes fundamentalt for den unges trivsel.

Indhold:

Det pædagogiske arbejde tager udgangspunkt i at forberede den enkelte unge på sit voksenliv. Den unge skal derfor dygtiggøres og trænes i at udvikle strategier og sætte struktur og rammer for eget liv.

Efterværnsforløbet tilrettelægges ud fra den enkelte unges behov. Det vil sige, at vi laver en individuel vurdering i samarbejde med den unge, forældre, opholdssted og sagsbehandler. Vi sikrer støtte og opfølgning både pædagogisk og praktisk.

Vi tager udgangspunkt i 4 fokusområder:

 1. Bo-træning:
 • Træning i at lave et budget og holde det.
 • Træning i tøjvask, hygiejne, indkøb, madlavning, rengøring, pleje af sig selv herunder håndtering af egen medicin.
 • Træning i struktur og døgnrytme.
 • Træning i at kontakte offentlige instanser, så som kommune, tandlæge o.lign
 1. Sociale kompetencer:
 • Træne det at kunne være sammen med andre, samt indgå i og fastholde nye relationer.
 • Hjælp til at vedligeholde kontakten til nuværende netværk.
 • Fortsat støtte til integrering i de lokale fritidstilbud.
 1. Intellektuelt/emotionelt:
 • Træning i at kunne tage vare på sig selv.
 • Ansvarlighed og modenhed
 • Kunne mærke sine egne grænser og sige til og fra.
 1. Jobtræning og eller skoletilbud:
 • Vi støtter den unge i at passe og fastholde et job eller uddannelsesforløb her tænkes også en eventuel STU.

Ud fra hvordan den enkelte unge klarer sig på ovenstående punkter, bliver der lavet en udslusnings/udviklingsplan, som tager udgangspunkt i den unges ressourcer.

Pædagogisk tilbud:

Vi arbejder med anerkendende, ressourcefokuseret relationspædagogik, hvilket tilrettelægges ud fra de unges individuelle behov og funktionsniveau og vil tage udgangspunkt i Østerlys værdigrundlag.

Det pædagogiske arbejde tilrettelægges således, at den enkelte unge får mulighed for at forholde sig til egne problemstillinger og dernæst enten selvstændigt eller med vejledning at udvikle evnen til hensigtsmæssig og selvstændig problemløsning.

Tilbud 1 er der personale i huset hele døgnet, som varetager den unges behov med udgangspunkt i de 4 fokusområder og den unges individuelle handle- & udviklingsplan.

Tilbud 2 er der ikke personalemæssig døgndækning. Den unge er flyttet i en af Østerly tilbudt udslusningsbolig. Det pædagogiske personale er til rådighed nogle timer med tilkaldefunktion, mandag-torsdag mellem 07.00 til 22.00 og om fredagen mellem 07.00 til 15.00. Derudover tilbydes der deltagelse i evt. aktiviteter i weekenderne.

I det daglige personaleforbrug afsættes timer til møde, adm., supervision mv. Der er et max på konfrontationstimer på 20 timer ugentligt.

Der er etableret tilkaldefunktion i de timer, hvor personalet ikke er til stede.

For at bevare de unges netværk er der mulighed for hjemrejse i weekenderne. Dette kan aftales i samarbejde med den unges familie/netværk.

Såfremt den unge tidligere har boet på Østerly, vil den unge fortsat i op til 6 mdr. efter udslusningen kunne bibeholde den tilknytning/relation, som er opstået mellem opholdsstedet og den unge. Det kan være i form af en ugentlig aften, hvor den unge deltager i aftenspisning og efterfølgende hygge og aktiviteter. Det kan være med deltagelse i weekendudflugter, ferier mm.

Tilbud 3 kan der tilkøbes støttetimer til unge, som er flyttet i egen bolig. F.eks. ved hjælp til indkøb, rengøring, gå i banken, op og afsted om morgenen, kontakt til offentlige instanser osv.

Evaluering:

Der vil løbende blive foretaget evaluering.

I forhold til det overordnede formål, vil der hver 6. måned blive vurderet på hvorvidt

 • Den unges adfærdsmønstre har ændret sig.
 • Den unge er aktiv i job eller uddannelse.
 • Den unge er blevet mere selvstændig og tager initiativer.

 

Kontakt os

+45 22 61 44 44

Østerbyvej 3, Radsted, 4990 Sakskøbing

kontakt@opholdsstedetoesterly.dk